เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายประเทือง ปองดอง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โทร 084-3784471

Hilight!! / ประชาสัมพันธ์

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ภาพกิจกรรม... เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

Placeholder

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปี 2566


เมื่อ 15 กันยายน 2566 | อ่าน 24 ครั้ง

Placeholder

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2566


เมื่อ 12 กันยายน 2566 | อ่าน 30 ครั้ง

Placeholder

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2566


เมื่อ 08 กันยายน 2566 | อ่าน 44 ครั้ง

Placeholder

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2566


เมื่อ 07 กันยายน 2566 | อ่าน 44 ครั้ง

Placeholder

โครงการอบรมให้ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2566


เมื่อ 05 กันยายน 2566 | อ่าน 25 ครั้ง

Placeholder

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ (การจัดพวงหรีด ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง) เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2566


เมื่อ 01 กันยายน 2566 | อ่าน 28 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง การจัดตั้งชุมชน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 , เปิดอ่าน 27 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อของนักศึกษาของสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2566

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti - Corruption Museum)

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หมดเขตการชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางานก่อสร้างหน้าเว็ปไซต์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2566

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 26 ครั้ง

| วีดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2566 , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 22 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 22 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 37 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่องขยายเวลาการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 31 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 30 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ซอย 7 บ้านขันหอม

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 , เปิดอ่าน 36 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 , เปิดอ่าน 33 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ซอย 7 บ้านขันหอม

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2566 , เปิดอ่าน 71 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2566 , เปิดอ่าน 50 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2566 , เปิดอ่าน 50 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งงานว่าง จ.เชียงราย

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

คณะผู้บริหาร / เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

นายเกษม กาวิชัย

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายดวงดี ปวงคำยอด

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายเทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายสุคำ เขตขันหล้า

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายเชาว์ สมเชื้อ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน


หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.จังหวัดเชียงราย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น