เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายประเทือง ปองดอง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์)

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 46 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำถังเหล็กทรงลูกบอล)

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 63 ครั้ง

ประกวดราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ชุมชนขันหอม ตามแบบที่กำหนด พร้อมป้ายโครงการ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 144 ครั้ง

ราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 270 ครั้ง

จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรด้วยวิธีลาดยาง (Asphaltic concrete) ชุมชนขันหอมเชื่อมชุมชนเด่นสวรรค์

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 268 ครั้ง

สรุปราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 398 ครั้ง

ราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทาง ซอย 7 ชุมชนแม่ขะจาน 1 และชุมชนเด่นสวรรค์

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 426 ครั้ง

ราคากลางโครงการงานเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 ,ซอย 1/3 ,ซอย1/4 ,ซอย3 ,ซอย4 ชุมชนหนองบัว 1 และซอย 13 ชุมชนแม่ขะจาน 2

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 431 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น