เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายประเทือง ปองดอง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โทร 084-3784471

ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์)

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 70 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ขะจาน)

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 78 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างขนย้ายกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปีงบประมาณ 2567)

เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 93 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ซอย 7 บ้านขันหอม)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 , เปิดอ่าน 122 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 , เปิดอ่าน 120 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ซอย 7 บ้านขันหอม)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 101 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป หน้าวัดหนองบัว หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน)

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 , เปิดอ่าน 115 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 112 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์)

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 153 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำถังเหล็กทรงลูกบอล)

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 184 ครั้ง

ประกวดราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ชุมชนขันหอม ตามแบบที่กำหนด พร้อมป้ายโครงการ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 326 ครั้ง

ราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 461 ครั้ง

จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรด้วยวิธีลาดยาง (Asphaltic concrete) ชุมชนขันหอมเชื่อมชุมชนเด่นสวรรค์

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 365 ครั้ง

สรุปราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 575 ครั้ง

ราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทาง ซอย 7 ชุมชนแม่ขะจาน 1 และชุมชนเด่นสวรรค์

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 551 ครั้ง

ราคากลางโครงการงานเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 ,ซอย 1/3 ,ซอย1/4 ,ซอย3 ,ซอย4 ชุมชนหนองบัว 1 และซอย 13 ชุมชนแม่ขะจาน 2

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 603 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น