เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายประเทือง ปองดอง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โทร 084-3784471

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566
เปิดอ่าน 4471 ครั้ง
พิมพ์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 1. ด้านกายภาพ
  • ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ตั้งอยู่พิกัด ละติจูด 19.211503 เหนือ ลองจิจูด 99.526739 ตะวันออก ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย 105 กิโลเมตร ตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118

 • ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบมีความกว้างประมาณ 1 กิโลเมตร ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีภูเขาผีปันน้ำอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลาว แม่น้ำแม่เจดีย์ ซึ่งใช้อุปโภค บริโภคและใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี

 • ลักษณะภูมิอากาศ

ภูมิอากาศของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน จัดอยู่ในประเภทฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูกาลเป็นบริเวณที่ช่วงฝนสลับกับช่วงที่แห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจน ในรอบปีฝนจะเริ่มตกชุกในเดือนพฤษภาคม มีฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม และจะตกชุกหนาแน่นในเดือนสิงหาคม – ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยของปี 15 - 30 องศาเซลเซียส ลักษณะภูมิอากาศสามารถแยกได้ 3 ฤดู ดังนี้

 • ฤดูฝน พฤษภาคม - ตุลาคม
 • ฤดูหนาว พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
 • ฤดูร้อน มีนาคม - เมษายน

 

 • ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้แก่พื้นที่โดยรอบชุมชนมีลักษณะเป็นดินร่วนเหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม

 • ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้แก่อ่างเก็บน้ำดอยงู ใช้ในการผลิตน้ำประปา และมีประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง ส่วนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ได้แก่แม่น้ำลาว และแม่น้ำแม่เจดีย์ ซึ่งแตกเป็นลำเหมืองต่าง ๆ เกษตรกรใช้ในการเกษตรตลอดทั้งปี

 

 1. ด้านการเมืองการปกครอง
  • เขตการปกครอง

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4.32 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนองบัว 1 ชุมชนหนองบัว 2 ชุมชนหนองบัว 3 ชุมชนแม่ขะจาน 1 ชุมชนแม่ขะจาน 2 ชุมชนเด่นสวรรค์ ชุมชนขันหอม และชุมชนสันติสุข โดยมีอาณาเขตการปกครอง ดังนี้

          ทิศเหนือ             ติดต่อกับเทศบาลตำบลเวียงกาหลง

          ทิศตะวันออก        ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

          ทิศใต้                 ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

          ทิศตะวันตก          ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

 • การเลือกตั้ง

ข้อมูลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน (กรณีครบวาระ) ในการเลือกตั้งวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554

 • ผู้มีสิทธิฯ ในบัญชีรายชื่อ จำนวน 2,505 คน
 • ผู้มีสิทธิฯ ที่มาแสดงตนรับบัตรฯ จำนวน 1,899 คน
 • ผู้มาใช้สิทธิฯ คิดเป็นร้อยละ 75.80 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

 1. ประชากร
  • ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

ข้อมูลประชากรจากสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 มี จำนวน 841 ครัวเรือน ประชากร 3,043 คน แยกเป็น ชาย 1,445 คน หญิง 1,598 คน

 • ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ข้อมูลประชากรจากสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 มีทั้งสิ้นจำนวน 3,043 คน แยกเป็น ชาย 1,445 คน หญิง 1,598 คน สามารถแยกตามช่วงอายุได้ ดังนี้

ช่วงอายุ (ปี)

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

1 – 3

43

41

84

4 – 6

43

28

71

7 – 10

33

43

76

11 – 13

36

29

65

14 – 16

44

41

85

17 – 20

74

62

136

21 – 30

230

211

441

31 – 40

210

181

391

41 – 50

216

284

500

51 – 60

244

303

547

61 - 100

272

275

347

รวม

1,445

1,598

3043

 

สามารถแสดงจำนวนประชากรเป็นแผนภูมิแท่ง ดังนี้

 1. สภาพทางสังคม
  • การศึกษา

เทศบาลตำบลแม่ขะจาน มีสถานศึกษาภายในเขตจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขะจาน และโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน (โรงเรียนระดับประถมศึกษา) สามารถแยกจำนวนเด็ก นักเรียนได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)

ที่

สถานศึกษา

จำนวนนักเรียนชาย

จำนวนนักเรียนหญิง

จำนวนครู

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

35

26

3

2

โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน

123

129

10

 

รวม

 

 

 

 

 • สาธารณสุข

ข้อมูลสถานพยาบาล ร้านขายยา

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ 1 แห่ง
 • คลินิก 2 แห่ง
 • คลินิกการพยาบาล 1 แห่ง
 • ร้านขายยา 5 แห่ง

5 อันดับแรกของโรคที่ป่วยสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ข้อมูลจาก รพ.สต.แม่เจดีย์)

 1. ความดันโลหิตสูง
 2. ค่าความดันโลหิตสูง
 3. ภาวะไขมันในเลือดสูง
 4. เบาหวานชนิดไม่พึงอินซูลินไม่มีภาวะแทรกซ้อน
 5. ปวดกล้ามเนื้อ
  • อาชญากรรม

สถิติคดีอาญาที่สำคัญสถานีตำรวจภูธรแม่เจดีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ

 1. ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์) 12  ราย
 2. พยายามฆ่า  2  ราย
 3. ทำร้ายร่างกาย  5  ราย
 4. ข่มขืนกระทำชำเรา  3  ราย

คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

 1. ลักทรัพย์ 13 ราย
 2. ฉ้อโกง 11 ราย
 3. ยักยอกทรัพย์ 1 ราย
 4. ทำให้เสียทรัพย์ 1 ราย
 5. รับของโจร 1 ราย

ความผิดฐานพิเศษ

 1. พ.ร.บ.ป่าไม้  6  ราย
 • ยาเสพติดความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
 1. ผลิต/นำเข้า/ส่งออก  -  ราย
 2. จำหน่าย/ครอบครองเพื่อจำหน่าย  34 ราย
 3. ครอบครอง 19 ราย
 4. เสพยาเสพติด 45 ราย

ความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

 1. อาวุธปืนธรรมดา 11 ราย
 • การสังคมสงเคราะห์

เทศบาลตำบลแม่ขะจานมีการสังคมสงเคราะห์แก่ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้สูงอายุ ตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2561

 

ที่

ประเภท

จำนวน (คน)

งบประมาณ (บาท)

1

ผู้ติดเชื้อเอดส์

0

0

2

ผู้พิการ

169

1,622,400

3

ผู้สูงอายุ

774

6,130,800

 

รวม

943

7,753,200

 

 1. ระบบบริการพื้นฐาน
  • การคมนาคมขนส่ง

ที่

ประเภทถนน

จำนวน (สาย)

1

ถนนลาดยาง

9

2

ถนนคอนกรีต

55

3

สะพานคอนกรีต

19

 

 • การไฟฟ้า

ในเขตเทศบาลมีการขยายเขตไฟฟ้าครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาล 955 หลังคาเรือน

 • การประปา

มีการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ทั้งจากการประปาส่วนภูมิภาคแม่ขะจาน ประปาหมู่บ้านหนองบัว และประปาหมู่บ้านแม่ขะจาน ทั้งสิ้น 955 หลังคาเรือน

 

 • ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารแม่ขะจาน (ท่ารถเมล์เขียว) สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปจังหวัดพะเยา เชียงราย ลำปาง เชียงใหม่ อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ เป็นต้น
 • ท่ารถเมล์สีฟ้า สำหรับผู้ที่จะเดินทางไป อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สรวย อ.แม่ลาว อำเภอเมือง และจังหวัดลำปาง

 

 1. ระบบเศรษฐกิจ
  • การเกษตร

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน

ชุมชน

ชาย

หญิง

ครัวเรือน

พื้นที่ (ไร่)

ขันหอม

17

12

29

193.2

สันติสุข

2

-

2

22

หนองบัว 1

1

1

1

9

หนองบัว 2

21

20

23

140

หนองบัว 3

1

1

1

14

เด่นสวรรค์

20

4

24

35

แม่ขะจาน 1

2

1

3

32

แม่ขะจาน 2

5

2

7

45

รวม

69

41

90

490.2

 

 • ข้อมูลด้านการเกษตร (ทำนา)

ชุมชน

ในเขตชลประทาน

นอกเขตชลประทาน

จำนวน

ครัวเรือน

ต้นทุน

เฉลี่ย

ราคาขาย

เฉลี่ย

จำนวน

ครัวเรือน

ต้นทุน

เฉลี่ย

ราคาขาย

เฉลี่ย

ขันหอม

-

-

-

26

3,500

9,000

สันติสุข

-

-

-

46

3,600

18,000

หนองบัว 1

-

-

-

1

3,300

8,100

หนองบัว 2

-

-

-

23

3,500

-

หนองบัว 3

-

-

-

1

3,500

8,000

เด่นสวรรค์

-

-

-

22

7,200

18,000

แม่ขะจาน 1

-

-

-

2

5,000

-

แม่ขะจาน 2

-

-

-

7

2,500

8,000

 

 • ข้อมูลด้านการเกษตร (ทำสวน)

ชุมชน

ข้าวโพดหวาน

มะเขือเทศ

มันฝรั่ง

จำนวนครัวเรือน

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

ราคาขายโดยเฉลี่ย

จำนวนครัวเรือน

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

ราคาขายโดยเฉลี่ย

จำนวนครัวเรือน

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

ราคาขายโดยเฉลี่ย

ขันหอม

21

5,000

10,000

2

6,500

10,000

21

15,000

30,000

เด่นสวรรค์

4

4,000

10,500

-

-

-

6

15,000

30,000

แม่ขะจาน 1

1

5,000

8,500

-

-

-

1

15,000

30,000

แม่ขะจาน 2

1

5,000

9,000

-

-

-

3

15,000

30,000

 

 • การบริการ มีโรงแรมและที่พักในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้แก่
 • โรงแรม H2O
 • โรงแรมเฮาฮักแม่ขะจาน
 • โรงแรมเฟื่องฟูกิจ
 • โรงแรมเรือนไทย
 • โรงแรมม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง
 • โรงแรมหลองข้าวตะวาโฮมสเตย์
  • การท่องเที่ยว

ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

 • อุตสาหกรรม
 • มีโรงงานน้ำแข็ง
 • โรงงานผลิตถุงมือ
 • การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
 • กลุ่มทำหมูยอและกุนเชียง
 • กลุ่มปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ชุมชนหนองบัว 3
 • กลุ่มเลี้ยงกุ้งฝอยและปลาช่อนในบ่อซีเมนต์
 • กลุ่มเพาะต้นอ่อนทานตะวันและถั่วงอก

 

 1. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
  • การนับถือศาสนา
 • มีวัดพุทธ จำนวน 3 วัด
  • ประเพณีและงานประจำปี

งานประเพณีประจำปีของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้แก่

 • ประเพณีสงกรานต์
 • ประเพณีลอยกระทงและประกวดซุ้มแก้วยี่เป็ง
 • ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
 • ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดหนองบัว
 • ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดกลาง
 • ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแม่ขะจาน
 • ประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัตร) วัดหนองบัว
 • ประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัตร) วัดกลาง
 • ประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัตร) วัดแม่ขะจาน
 • ประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน มีปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ หมอดิน ช่างปั้น สำหรับภาษาพูดภาษาเมืองเชียงราย

 

 • สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้าพื้นเมืองที่จำหน่ายและถือเป็นสัญลักษณ์ในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้แก่จิ้นสม (แหนมหมูห่อใบตอง) น้ำพริกตาแดง และแคบหมู

 

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ
  • น้ำ

ในเขตเทศบาล มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่ แม่น้ำลาว และแม่น้ำแม่เจดีย์ ซึ่งแตกออกเป็นลำเหมืองต่าง ๆ จำนวน 5 ลำเหมือง ซึ่งเกษตรกรใช้สำหรับทำการเกษตรตลอดปี

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น