เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายจักรพงษ์ อินต๊ะนนท์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

คู่มือการปฎิบัติงาน

- คู่มือ การใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คู่มือ การใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น- คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี- คู่มือเกี่ยวกับการดำเนินการวินัยท้องถิ่น- คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ- คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น- คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP- คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่- คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต- คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น- คู่มืองานธุรการ- คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒- คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม