เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายจักรพงษ์ อินต๊ะนนท์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ประกาศราคากลาง

สรุปราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564
เปิดอ่าน 210 ครั้ง
พิมพ์

ประกาศราคากลาง อื่นๆ

ราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรด้วยวิธีลาดยาง (Asphaltic concrete) ชุมชนขันหอมเชื่อมชุมชนเด่นสวรรค์

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 80 ครั้ง

สรุปราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 211 ครั้ง

ราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทาง ซอย 7 ชุมชนแม่ขะจาน 1 และชุมชนเด่นสวรรค์

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 237 ครั้ง

ราคากลางโครงการงานเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 ,ซอย 1/3 ,ซอย1/4 ,ซอย3 ,ซอย4 ชุมชนหนองบัว 1 และซอย 13 ชุมชนแม่ขะจาน 2

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 223 ครั้ง