เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายจักรพงษ์ อินต๊ะนนท์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ภาพกิจกรรม

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขะจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2564
เปิดอ่าน 58 ครั้ง
พิมพ์

    วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขะจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  โดยมีนายเทียนชัย จันทร์เครือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 , รายงานผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเสนอโครงการแผนงานในภารกิจของเทศบาล ให้สภาเทศบาลได้รับทราบและพิจารณาอนุมัติ เพื่อดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ภาพกิจกรรม อื่นๆ