เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายจักรพงษ์ อินต๊ะนนท์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ภาพกิจกรรม

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564
เปิดอ่าน 70 ครั้ง
พิมพ์

     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอเวียงป่าเป้า ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อหารือและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า เพื่อให้การปฏิบัติงานและอำนวยการบริการประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

 

ภาพกิจกรรม อื่นๆ