หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
16-06-2020 Views: 237


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
Categories: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ - จัดจ้าง
Page: 1 2 3 4 5 6 7

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการชุมชนหนองบัว 3

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการชุมชนหนองบัว 3
ประกาศตกลงราคา จำนวน 3 โครงการ

ประกาศตกลงราคา จำนวน 3 โครงการ
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชุมชนเด่นสวรรค์

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชุมชนเด่นสวรรค์
ราคากลาง โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ชุมชนสันติสุข

ราคากลาง โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ชุมชนสันติสุข
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สุสานแม่ขะจาน ตามแบบทกี่ าหนด พร้อมป้ายโครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สุสานแม่ขะจาน ตามแบบทกี่ าหนด พร้อมป้ายโครงการ
ราคากลางการก่อสร้างโครงการเทลานที่จอดรถ คสล. สุสานหนองบัว (ด้านหลังศาลาใกล้ ห้องน้ำเก่า) หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร ตามแบบที่กำหนดพร้อมป้ายโครงการ

ราคากลางการก่อสร้างโครงการเทลานที่จอดรถ คสล. สุสานหนองบัว (ด้านหลังศาลาใกล้ ห้องน้ำเก่า) หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร ตามแบบที่กำหนดพร้อมป้ายโครงการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 245,000.- บาท)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 245,000.- บาท)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 144,000.- บาท)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 144,000.- บาท)
ประกาศเทศบาลต าบลแม่ขะจาน เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพื่อจะดำเนินการก่อสร้างงานทาง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศเทศบาลต าบลแม่ขะจาน เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจะดำเนินการก่อสร้างงานทาง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน จ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ  ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน จ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์
โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสุสานหนองบัว

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสุสานหนองบัว
ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บฯ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บฯ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
ประการศสอบราคา งานทาง , อาคาร

ประการศสอบราคา งานทาง , อาคาร
ราคากลาง งานทาง , งานอาคาร

ราคากลาง งานทาง , งานอาคาร
ประกาศขายทอดตลาด (9 มี.ค.58)

ประกาศขายทอดตลาด (9 มี.ค.58)

Page: 1 2 3 4 5 6 7