หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

ราคากลางโครงการงานเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ
11-08-2020 Views: 334


ราคากลางโครงการงานเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ
Categories: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ - จัดจ้าง
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8

ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ ชุมชนแม่ขะจาน2

ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ ชุมชนแม่ขะจาน2
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัด

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัด
ประกาศริบเงินประกันสัญญา หจก.NGT

ประกาศริบเงินประกันสัญญา หจก.NGT
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
ประกาศตกลงราคางานทาง 3 โครงการ

ประกาศตกลงราคางานทาง 3 โครงการ
ราคากลางถนนชุมชนหนองบัว 3

ราคากลางถนนชุมชนหนองบัว 3
ราคากลางถนนชุมชนแม่ขะจาน 1

ราคากลางถนนชุมชนแม่ขะจาน 1
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการชุมชนหนองบัว 3

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการชุมชนหนองบัว 3
ประกาศตกลงราคา จำนวน 3 โครงการ

ประกาศตกลงราคา จำนวน 3 โครงการ
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชุมชนเด่นสวรรค์

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชุมชนเด่นสวรรค์
ราคากลาง โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ชุมชนสันติสุข

ราคากลาง โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ชุมชนสันติสุข
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สุสานแม่ขะจาน ตามแบบทกี่ าหนด พร้อมป้ายโครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สุสานแม่ขะจาน ตามแบบทกี่ าหนด พร้อมป้ายโครงการ
ราคากลางการก่อสร้างโครงการเทลานที่จอดรถ คสล. สุสานหนองบัว (ด้านหลังศาลาใกล้ ห้องน้ำเก่า) หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร ตามแบบที่กำหนดพร้อมป้ายโครงการ

ราคากลางการก่อสร้างโครงการเทลานที่จอดรถ คสล. สุสานหนองบัว (ด้านหลังศาลาใกล้ ห้องน้ำเก่า) หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร ตามแบบที่กำหนดพร้อมป้ายโครงการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 245,000.- บาท)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 245,000.- บาท)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 144,000.- บาท)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 144,000.- บาท)
ประกาศเทศบาลต าบลแม่ขะจาน เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพื่อจะดำเนินการก่อสร้างงานทาง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศเทศบาลต าบลแม่ขะจาน เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจะดำเนินการก่อสร้างงานทาง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8