หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลผู้พิการ ทุพพลภาพ
21-07-2020 Views: 5
เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลผู้พิการ ทุพพลภาพเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2562 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ขะจาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดูแลผู้การ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง ให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องลดความเสี่ยงจากภาวะโรคแทรกซ้อน