หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
โครงการอบรมการเลี้ยงกุ้งฝอย
21-07-2020 Views: 5
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2562 ให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจเพื่อสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและเพิ่มศักยภาพของชุมชนให้ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้