หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
14-07-2020 Views: 21


แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
Categories: การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
Page: 1

แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกมนตรี

การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกมนตรี
การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานจ้าง

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานจ้าง
โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)

โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)

Page: 1