หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ปี 2562
16-07-2020 Views: 68


หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ปี 2562
Categories: จริยธรรมและการรักษาวินัย
Page: 1

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ปี 2562

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ปี 2562
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล

การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง

การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง
จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย

จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
ประกาศแนวทางเกี่ยวกับการลาหยุดราชการ และการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

ประกาศแนวทางเกี่ยวกับการลาหยุดราชการ และการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา

คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงรายเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงรายเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

Page: 1