หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน พนักงานเทศบาล
07-04-2020 Views: 119


ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน พนักงานเทศบาล
Categories: การประเมินผลการปฏิบัติงาน
Page: 1

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน พนักงานเทศบาล

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน พนักงานเทศบาล
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย หลักเกณฑ์และเงี่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลปี 2559

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย หลักเกณฑ์และเงี่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลปี 2559
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน
คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร

คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร
คู่มือสมรรถนะหลัก

คู่มือสมรรถนะหลัก
คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน

คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน
การประเมินผล

การประเมินผล

Page: 1