หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22-07-2020 Views: 100


แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Categories: การส่งเสริมความโปร่งใส
Page: 1 2

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติและเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

การติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติและเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (ระดับจังหวัด) เพื่อเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและสุจริตในจังหวัดเชียงราย

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (ระดับจังหวัด) เพื่อเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและสุจริตในจังหวัดเชียงราย
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงราย วันที่ 9 ธันวาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงราย วันที่ 9 ธันวาคม 2562
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562
รายงานการกำกับป้องกันทุจริต ปี2563

รายงานการกำกับป้องกันทุจริต ปี2563
แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต พ.ศ. (2562 - 2564)

แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต พ.ศ. (2562 - 2564)
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2562

รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2562
คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

Page: 1 2