หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง
26-03-2020 Views: 46

      ที่มาวัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง อดีตเดิมได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นอยู่บนเนื้อที่เขตติดต่อของที่พักสงฆ์ป่าอุดมธรรม ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ทางคณะศรัทธาได้มอบพื้นที่ดังกล่าวถวายแด่พระเดชพระคุณ พระอาจารย์ธรรมสาธิต เวียงกาหลง สภาพพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทำการเกษตรของชาวไร่ชาวนา และยังมีร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเมืองเวียงกาหลงเก่า ไม่ว่าจะเป็นเตาเผาโบราณ เศษกระเบื้องเคลือบ ซึ่งแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ที่พักสงฆ์ป่าอุดมธรรมจึงมีสภาพทางภูมิศาสตร์ เห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสมกับการที่จะบำเพ็ญ ปฏิบัติธรรม บนเนื้อที่ที่มีหุบเขาล้อมรอบ มีสายน้ำลำธารไหลผ่านอุดมสมบูรณ์และพื้นที่ทั้งหมดบางส่วนอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวังแม่ป้ายแปลงที่ ๓ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง


ดังนั้นพระเดชพระคุณพระอาจารย์ธรรมสาธิต เวียงกาหลง จึงได้ริเริ่มดำเนินการสร้างสรรค์ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาสถานที่ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ เป็นต้นมา ให้เป็นสถานที่พักอาศัย ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญธรรม จัดสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน เรื่องราวอุทยานธรรมพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์และแปลงสาธิตการเรียนรู้ในเรื่องภาคการเกษตรอินทรีย์ทั้งยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้พื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ดังนั้นในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนา การบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร เพื่อมาอยู่จำพรรษา ณ สถานที่ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญธรรม ที่พักสงฆ์ป่าอุดมธรรมเป็นต้นมา และยังเป็นสถานที่ฝึกฝนอบรมศึกษา ปฏิบัติ พัฒนา พระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชีตลอดจนสถานที่ที่ใช้ในการอบรมพุทธศาสนิกชน ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ซึ่งในวันที่ ๖ เมษายน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงได้จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมและขยายพื้นที่บนเนื้อที่ ๑๖ ไร่ เพื่อเป็นฐานจัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายอบรมเพิ่มขึ้น ณ บริเวณที่ตั้งวัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง ๘๓ หมู่ ๑๕ ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของวัดในปัจจุบันและได้ติดต่อกับเขตพื้นที่เมืองโบราณสถานเวียงกาหลง ปัจจุบันเป็นศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลง