หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

แบบประเมินการเลื่อนและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป
15-06-2020 Views: 90


แบบประเมินการเลื่อนและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป
Categories: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Page: 1

แบบประเมินการเลื่อนและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป

แบบประเมินการเลื่อนและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป
ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ

ประกาศ คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ
ประกาศ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทน ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประจำปี 2563

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทน ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประจำปี 2563
ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ฐานการคำนวณร้อยละในการคำนวณเลื่อนขั้นเงินเดือน

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ฐานการคำนวณร้อยละในการคำนวณเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ
ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน และการเพิ่มค่าจ้าง ค่าตอบแทน พนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ 2563

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน และการเพิ่มค่าจ้าง ค่าตอบแทน พนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ 2563
ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษของพนักงานเทศบาล

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษของพนักงานเทศบาล
ประกาศ คณะกรรมการกลางข้าราชการเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562

ประกาศ คณะกรรมการกลางข้าราชการเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562
ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การรับโอน

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การรับโอน

Page: 1