หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
วัดเวียงกาหลง
26-03-2020 Views: 802

วัดเวียงกาหลงเป็นศูนย์พัฒนาศิลธรรม หรือสำนักปฏิบัติธรรมที่มีผู้เข้าไปฝึกจิตใจศึกษาธรรมะอยู่ตลอดไม่ขาดสาย ตั้งอยู่ใน ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย อีกหนึ่งความสำคัญของวัดเวียงกาหลง คือเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเวียงกาหลง ที่ได้รวบรวมความรู้ประวัติความเป็นมาอันยาวนานของเวียงกาหลง ซึ่งเคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมากในอดีต โดยเฉพาะเป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบดินเผาที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไปทั่วแว่นแคว้นต่างๆ ทั้งใกล้และไกล จากหลักฐานการค้นพบคูเมืองโบราณที่มีลักษณะไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิตเหมือนกับเมืองสำคัญต่างๆ ในภาคเหนือ คูเมืองและกำแพงเมือง 2 ชั้นที่เกิดจากดินที่ขุดคูเมืองขึ้นมา เป็นรูปปีกกาทอดยาวตั้งแต่ด้านทิศเหนือจรดทิศใต้ ผู้ไม่ชำนาญเส้นทางย่อมหลงทางได้ง่าย จึงเป็นที่มาของชื่อเวียงกาหลง ด้วยลักษณะคูเมืองรูปปีกกา อยู่ในอาณาจักรแว่นแคว้นยวนเชียง (ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเมืองเชียงลาวหรือเชียงรายในปัจจุบัน) และชื่อเวียงกาหลง ก็ไปพ้องเอากับพุทธประวัติส่วนหนึ่งขององค์สมเด็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตำนานที่เล่าขานถึงกำเนิดของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์
ในภัทรกัปป์อันได้แก่ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสัปปะ พระโคตมะ และพระศรีอริเมตไตรยะ

การค้นพบว่าบริเวณนี้เคยเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ จึงทำให้มีการเปลี่ยนชื่อตำบลจาก ตำบลหัวฝาย มาเป็นตำบลเวียงกาหลง จากการขุดค้นทางโบราณคดี พบว่าเวียงกาหลงมีพื้นที่ประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร น่าจะมีความรุ่งเรืองอยู่ในระหว่าง พ.ศ. 1500 - 1600 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ พระเจ้าอโนรธามังช่อ กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรพุกาม ได้ยกทัพไปยังกัมพูชา เพื่อทวงถามขอพระบรมสารีริกธาตุ พระไตรปิฎก พระแก้วมรกต คืนจากเมืองกัมพูชา และได้หยุดพักทัพที่บริเวณเมืองโบราณเวียงกาหลงในปัจจุบัน คืนหนึ่งพระเจ้าอโนรธามังช่อ ได้ทอดพระเนตรเห็นแสงลอยขึ้นจากยอดดอยซึ่งโหรทำนายว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี จึงทรงให้ทหารไปสำรวจพื้นที่ แล้วให้ก่อสร้างพระธาตุขึ้น (ปัจจุบันคือ พระธาตุเจดีย์ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย) ในการสร้างพระธาตุต้องอาศัยเวลาอันยาวนาน ดังนั้นพระเจ้าอโนรธามังช่อ จึงให้สร้างเมืองขึ้นในบริเวณที่หยุดพักทัพ และให้ดูขุดคูล้อมรอบตัวเมือง สร้างป้อมปราการ เพื่อป้องกันข้าศึกศัตรูและสัตว์ร้ายต่างๆ พระองค์ได้ให้ไพร่พลขุดดินขึ้นมาปั้นแล้วเผาเป็นก้อนอิฐ เพื่อใช้ก่อเป็นพระธาตุแม่เจดีย์ ไพร่พลของพระเจ้าอโนรธามังช่อ นอกจากจะทำอิฐแล้ว ยังมีฝีมือในการปั้นถ้วย ชาม หม้อ แจกัน ฯลฯ ซึ่งพม่าในสมัยนั้นได้ติดต่อค้าขายกับจีน จากการสันนิษฐานของนักโบราณคดีเห็นว่าเครื่องปั้นเวียงกาหลงมีลักษณะการ เขียนลายที่เหมือนกับ เครื่องถ้วยชิงไป๋ของจีน พบว่ามีเตาเผาเครื่องเคลือบมากถึงกว่า 200 เตา จึงน่าจะเป็นไปได้ว่าเครื่องเคลือบเวียงกาหลงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มีผู้เดินทางมาติดต่อซื้อขายกันเป็นจำนวนมาก แต่เตาเผาเหล่านี้น่าจะมีอายุอยู่ระหว่าง พุทธศตวรรษที่ 19-21 ซึ่งไม่ตรงกันกับข้อสันนิษฐานของการสร้างเมือง