หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
วัดแม่ขะจาน
26-03-2020 Views: 2525

ประวัติวัดแม่ขะจาน

วัดแม่ขะจานในปัจจุบันตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านแม่ขะจาน หมู่ 1 .แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  แต่เดิมมาในอดีต สถานที่ตั้งวัดเป็นป่าไม้ไม่มีคนอยู่อาศัย ในเวลาต่อมาได้มีชาวบ้าน ซึ่งอพยพมาจาก จังหวัดเชียงใหม่ มาทำไร่ ทำสวน ที่บริเวณแห่งนี้ และได้เริ่มเข้ามาอยู่อาศัย เพราะเห็นว่าที่แห่งนี้ เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ จึงได้พากันอพยพย้ายถิ่นฐานจาก บ้านแม่ขะจาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่(ในปัจจุบัน) ในครั้งนั้นมีนายอ้ายเป็นหัวหน้าคณะผู้อพยพ พร้อมด้วย  นายธิ,นายปั๋น, นายป้อ, ผู้ใหญ่กอง, กำนันหม่องนายอินตา, นายก่ำ และคนอื่น ๆ อีก ต่างพากันมาปลูกบ้าน สร้างเรือน ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่แห่งนี้ ต่อมาได้มีชาวบ้านเริ่มพากันเข้ามาจับจองพื้นที่แห่งนี้เพื่อเป็นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย จนมีประชากรเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นหมู่บ้านในเวลาต่อมา และตั้งชื่อหมู่บ้าน คือหมู่บ้านแม่ขะจานให้สอดคล้องกับหมู่บ้านแม่ขะจานเดิม ที่พวกตนได้จากมาและตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาก็มีประชากรจากหลาย ๆ จังหวัด แถบภาคเหนือและภาคอื่น ๆ ได้เข้ามาอยู่อาศัยในหมู่บ้านแม่ขะจานเพิ่มจำนวนมากขึ้น

ระยะเวลาต่อมาผู้คนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมชนบทในหมู่บ้านแม่ขะจาน มีความคิดเห็นตกลงกันเกี่ยวกับการจัดสร้างวัดขึ้น (ช่วงแรก ๆ ยังเป็นอารามที่พักสงฆ์) เพื่อเป็นศูนย์รวมที่พึ่งทางจิตใจของศรัทธาประชาชนในหมู่บ้านได้จัดหาสถานที่ เพื่อจะสร้างวัดแล้วช่วยกันสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ สร้างศาลาที่พักและเสนาสนะอื่น ๆ ตามลำดับ ตั้งแต่ปี พ. 2453  เป็นต้นมา

ลำดับเจ้าอาวาสที่ปกครองวัด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

                ปี พ.. 2453- 2454   ครูบาวงค์         (ไม่ทราบฉายา)    เป็นเจ้าอาวาส

                ปี พ.. 2454- 2455   ครูบาปัญญา    (ไม่ทราบฉายา)    เป็นเจ้าอาวาส

                ปี พ.. 2455- 2459   พระกอง           (ไม่ทราบฉายา)    เป็นเจ้าอาวาส

                ปี พ.. 2459-2508    ครูบาดวง   อินฺทวํโส  เป็นเจ้าอาวาส (อยู่จนมรณภาพ) ระยะเวลา 49 ปี

                ปี พ.. 2508-2516    พระอธิการนิคม    อินทวีโร

                ปี พ.. 2516-2521    พระอธิการอรัญ    กิตติสาโร

                ปี พ.. 2521-2528    พระอธิการสงวน  ปสนฺนจิตโต (ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดพระเกิด)

                ปี พ.. 2528-2531    พระอธิการบุญส่ง  สีลสังวโร

                ปี พ.. 2531-2534    พระวัฒนา   วิริยธมฺโม

                ปี พ.. 2535 – ปัจจุบัน   พระอธิการอภินันท์(ทอง)  อภินันโท

                ในปี พ.. 2458  เป็นต้นมา  วัดแม่ขะจาน ก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อย ๆ มีถาวรวัตถุสิ่งก่อสร้างภายในวัดมากขึ้นเป็นลำดับ  อาทิ กุฏิ วิหาร ศาลา ฯลฯ ครั้งหนึ่งในอดีต ท่านครูบาศรีวิไชย (นักบุญแห่งล้านนาไทย) เคยมาแวะพักที่วัดแม่ขะจาน ท่านได้ร่วมสร้างอุโบสถ( วิหาร ) ร่วมกับคณะศรัทธาของวัดแม่ขะจาน  ความสำเร็จทั้งหลายที่เกิดขึ้น ก็ด้วยความสามัคคีของศรัทธาญาติโยมที่อุปถัมภ์บำรุงวัดแม่ขะจานและได้ร่วมแรงศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์ปัจจัยสนับสนุน ทำให้วัด มีความพัฒนาถาวรเจริญขึ้นตามลำดับและตั้งมั่นอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ฯ