หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
ชุมชนสันติสุข
10-02-2014 Views: 664
เดิมเมื่อ พ.ส.2445 ได้มีพ่ออุ้ยหนานคลอง - พ่ออุ้ยหมั่ง - พ่ออุ้ยแกง และแม่อุ้ยหล้า ย้ายถิ่นฐานมาจาก จังหวัดเชียงใหม่บ้านแม่ขาร อ.สันป่าตอง มาปักหลักฐานก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นเป้นบุคคลกลุ่มแรก จนมีลูกหลานและก่อตั้งเป้นหมู่บ้านขนาดเล็ก ขึ้นอยู่ในการปกครองของหมู่ที่ 1 ต.แม่เจดีย์ ปกครองโดยพ่อแคว่นหมอก ไทยกรณ์ ต่อมาปกครองโดย พ่อแคว่นแก้ว พรหมมินทร์ มีนายตา สุวันดี และนายดี คำปันวงค์ เป็นผู้ช่วย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2529 มีนายดี คำปันวงค์ ได้ขอแยกออกจากหมู่บ้านหมู่ 1 มาเป้นหมู่ที่ 11 ได้แต่งตั้งนาย สุข นอนคำ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 1 โดยมีนายณรงค์ สุวันดี และนายประพันธ์ อุปรีย์ เป็นผู้ช่วย ปกครองหมู่บ้านจนถึงปี พ.ศ.2542 จึงได้ลาออกในขณะนั้น สุขาภิบาลแม่ขะจานได้ยกฐานะเป็นเทศบาล หมู่บ้านได้อยู่ในเขตเทศบาล บริหารโดยเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เป็นชุมชนโดยแต่งตั้ง นายนริทร์ ใจกุณา เป็นประธานชุมชนมเมื่อปี พ.ศ 2542-2547 เมื่อมีกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งให้หมู่บ้านเทศบาลเต็มพื้นที่มีผู้ใหญ่บ้านปกครอง จึงมีการแต่งตั้งนาง ลัดดา ใจกุณา เป้นคนที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 เป้นต้นมาถึงปัจจุบัน ปัจจุบันหมู่บ้านสันติสุขมีประชากรทั้งหมด 280 คน เป็นชาย 129 คน เป็นหญิง 151 คน มีครอบครัวทั้งหมด 73 ครัวเรือน วิถีชีวิตประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเป้นหลัก รองลงมาคือทำสวน บางส่วนก้ทำอุตสาหกรรมครัวเรือน พื้นบ้าน เช่น ทำผลิตภัณฑ์กะลาเป็นต้น