หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
ชุมชนขันหอม
10-02-2014 Views: 661
เดิมเป็นป่าที่ราบลุ่มริมแม่น้ำลาวปี 2436 ได้มีชาวบ้านอพยพมาจากบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง จำนวน 6 ครอบครัว คือ พ่อหนานวรรณ - แม่ป๋า , พ่อก๋อง - แม่เรือนคำ , พ่อหล้า -แม่นวล , พ่อน้อยคำ - แม่จันทร์ , พ่อเลี้ยงอินต๊ะ - แม่นำ , พ่อหนานมณีวรรณ - แม่หล้า มาจากบ้านขันหอม อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 3 ครอบครัว คือ พ่อหนานนรินทร์ -แม่แปง , พ่อน้อยแก้ว- แม่เกี๋ยง , แม่หนานขีด - แม่เงิน , และมาจากบ้านไฮ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 1 ครอบครัว คือ พ่อสิงห์ - แม่ , รวมเป็น 10 ครอบครัว ต่อมาได้ขยายอาณาเขตและมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามที่ได้อพยพมา คือ บ้านขันหอม ในปัจจุบันชุมชนชันหอม ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 65 ครัวเรือน ประชากร รวม 233 คน ชาย 115 คน หญิง 118 คน