หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
ชุมชนแม่ขะจาน ๑
10-02-2014 Views: 723
ชุมชนแม่ขะจาน ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย แต่เดิมมาในอดีตสถานที่ตั้งชุมชนเป้นป่าไม้ไม่มีคนอยู่อาศัยในเวลาต่อมาได้มีชาวบ้าน ซึ่งอพยพมาจากจังหวัด เชียงใหม่ , ลำปาง มาทำไร่ทำสวนที่บริเวณแห่งนี้ และได้เริ่มเข้ามาอยู่อาศัย เพราะเห้นว่าที่แห่งนี้เป็นแหล้งอุดมสมบรูณ์จึงพากันอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านแม่ขะจาน ต.แม่แตง (ในปัจจุบัน) ในครั้งนั้นมีนายอ้ายเป้นหัวหน้าคณะอพยพพร้อมด้วย นายธิ , นายปั๋น , นายป้อ ,ผู้ใหญ่กอง ,กำนันหม่อง , นายอินตา , นายก่ำ และคนอื่นๆอีก ต่างพากันมาปลูกบ้าน สร้างเรือน ที่อยู่อาศัยในพื้นที่แห่งนี้ ต่อมามีชาวบ้านเริ่มพากันเข้ามาจับจองพื้นที่แห่งนี้เพื่อเป้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย จนมีประชากรเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป้นหมู่บ้านในเวลาต่อมา และตั้งชื่อหมู่บ้าน คือหมู่บ้านแม่ขะจานให้สอดคล้องกับหมู่บ้านแม่ขะจานเดิมที่พวกตนได้จากมาและตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นตนมาก้มีประชากรหลายๆจังหวัด แถบภาคเหนือและภาคื่นๆได้เข้ามาอาศัยในหมู่บ้านแม่ขะจานเพิ่มมากขึ้น ระยะเวลาต่อมาผู้คนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมชนบทในหมู่บ้านแม่ขะจาน มีความคิดเก็นตกลงกันเกี่ยวกับการจัดสร้างวัดขึ้น (ช่วงแรกๆ ยังเป็นอารามที่พักสงฆ์) เพื่อเป้นศูนย์รวมที่พึ่งทางจิตใจของศัทธาประชาชนในหมู่บ้านได้จัดสถานที่ เพื่อสร้างวัดแล้วช่วยกันสร้างกุฎิที่พักสงฆ์ สร้างศาลาที่พักและเสนาสนะอื่นๆ ตามลำดับตั้งแต่ปี ๒๔๕๓ เป็นต้นมา