หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
ชุมชนหนองบัว ๓
10-02-2014 Views: 547
ประวัติความเป็นมาชุมชนหนองบัว ชุมชนหนองบัว หมู่ที่ 10 ก่อตั้งมาประมาณ ปี พ.ศ. 2435 โดยมี1.นายมี นางปั๋น 2. นายอุ่น 3. นายอ้าย กันทะ 4.นายคำ นางใบ 5.นายแสน แสนตาใหล เป็นผู้นำกลุ่มพาพรรคพวกอพยพมาจาก จ.เชียงใหม่ ประมาณ 50 คนมาตั้งรากฐานบ้านเรือนเป็นครั้งแรก ซึ่งแต่เดิมภูมิประเทศยังเป็นป่าทึบ เป็นหนองบึงเป็นส่วนมาก ต่อมาบ้านหนองบัวได้เพิ่มหย่อมหมู่บ้านย่อยขึ้นอีก 4 หย่อมบ้าน คือ บ้านหนองบัว บ้านหนองป่าลัน บ้านสันต้นเปา บ้านสันป่ากอ ที่ได้ชื่อว่าบ้านหนองบัว เพราะที่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมีหนองบัว ลึก 3 เมตร มีต้นบัวขึ้นไปหมด หนองนี้มีขึ้นขนาดกว้าง ประมาณ 15 เมตร ยาว 30 เมตร ปัจจุบันทุ่งนาของชาวบ้าน อยู่ทางทิศตะวันตกของตลาดเช้า สภาพทั่วไป เป็นที่ราบ มีแม่น้ำแม่ห่างไหลผ่าน ทำการเกษตรได้อย่างอุดมสมบูรณ์ ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล มีโรงเรียน 1 แห่ง วัด 1 แห่ง ใช้เป็นที่ทำกิจกรรม เป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของประชาชน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และการประกอบอาชีพ สภาพทางเศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ย 56,255 บาทต่อปี ครัวเรือนมีการออม ร้อยละ 97.6 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตที่จำหน่ายสู่ตลาดภายในและภายนอกชุมชน ได้แก่ ข้าว , ข้าวโพด ,พริก ,มันฝรั่ง,แตงกวา ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีเส้นทางคมนาคมในการขนส่งตลอดปี อาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีการทำนาเป็นอาชีพหลัก นอกจากนี้ยังมีอาชีพอื่น อีก เช่น ทำสวนผัก ทำไร่ เพาะเห็ด เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย สภาพทางสังคม - ชาวบ้านได้ให้ความสำคัญ กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การรวมกลุ่ม และการออม โดย เป็นหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ในข้อที่เกี่ยวกับ คนในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน ตำบล และผ่านเกณฑ์ข้อที่เกี่ยวกับ ครัวเรือนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น - ศาสนา/วัฒนธรรมประเพณี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ส่วนประเพณีที่ชุมชนยังคงยึดถืออยู่คือ ประเพณีรดน้ำดำหัวปีใหม่(สงกรานต์) ประเพณีไหว้ผีปู่ย่า ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีตานข่าวใหม่ ประเพณียี่เป็ง